Velkommen til vores hjemmeside

19 maj

 

GENERALFORSAMLING I LEESTRUP VANDVÆRK

 

Så prøver vi igen at indkalde til Generalforsamling i Leestrup Vandværk, i en forventning om, at regeringen åbner op for forsamlinger større end 10 personer.

 

 

Generalforsamling afholdes onsdag d. 10. juni 2020. Man skal tilmelde sig Generalforsamlingen senest fredag d. 5 juni til Peter Wollesen, 31445112, mail: maglebjerg71@gmail.com med en mail adr eller tlf. nr. Mødet forventes afholdt i Bylauget på Saxholmvej 36 kl. 19.00, men hvis det ikke kan lade sig gøre p.g.a. Corona lovgivning informeres tilmeldte om anden lokalitet. For at begrænse antallet af deltagere som værn mod Corona smitte, skal vi gøre opmærksom på, at der er mulighed for at give fuldmagt til et andet medlem, dog kan et medlem kun administrere en fuldmagt.

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

 

19.00             Generalforsamlingen starter med følgende dagsorden:

 

 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab for 2019

4. Godkendelse af budget og takstblad for 2020

5. Behandling af indkomne forslag

 

På sidste års Generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe til at se på mulighederne for et samarbejde med Kongsted Vandværk. Denne gruppes arbejde er mundet ud i en anbefaling om, at Leestrup Vandværk snarest etablere en forsyningsledning fra Eskilstrup med en bindende aftale med Kongsted Vandværk om at levere vand til deres faste pris fremover. Derefter nedlægger Leestrup Vandværk vores vand indvindings anlæg. Leestrup Vandværk vil fortsætte som et selvstændigt forsyningsselskab. Budgettet for denne omlægning ligger på 1½ million kroner. For at finansiere denne omlægning foreslår bestyrelsen at den faste årlige afgift forhøjes til kr. 2000. En enig bestyrelse har bakket op om disse forslag. Begrundelsen for omlægningen er: 1. at omkostningsniveauet er steget og hvis vi ikke gør noget, kan vi på sigt forudse en konkurs. 2. at vi kommer til at få et større driftsoverskud, der på sigt muliggør fornyelser. 3. at vore medlemmer på sigt kan komme til at betale samme lave beløb for vand som vore nabovandværker kræver.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Jan Stenager Hansen og Niels Torpenholt Jørgensen. Begge modtager genvalg.

7. Valg af suppleant. På valg er Bjarne Kristensen som modtager genvalg.

8. Eventuelt.

 

 

Bestyrelsen