Velkommen til vores hjemmeside

 

På mandag d. 29 feb fra 12.30 – 14.30 lukkes der for vandet, da der skal laves omkobling af el på trykforøgerstation i Eskilstrup. M.v.v. Peter Wollesen

 

Leestrup 24 februar 2021

Leestrup Vandværks regnskabskontor har desværre gjort en fejl ved at udskrive en regning for vand for et helt år mod sædvanen at udskrive en regning hvert halve år. Bestyrelsen har ikke været bekendt med dette indtil for ganske nyeligt, så vi har ingen muligheder for at korrigere fejlen. Det vi kan gøre er, at de husstande, der ikke allerede har betalt, kan nøjes med at betale halvdelen af regningen om de måtte ønske det. Vores regnskabskontor har så lovet at holde styr på hvem der har betalt hvad og kun udsende regning medio 2021 til dem der ikke har betalt det fulde beløb.

Bestyrelsen for Leestrup Vandværk beklager meget det skete.

M.v.h. Peter Wollesen

 

 

Generalforsamling 2021

I vedtægterne står nedenstående vedrørende afholdelse af ordinær Generalforsamling, men om det kan overholdes afhænger af Corona reglerne, hvorfor vi endu ikke kan fastsætte en dato for Generalforsamlingens afholdelse.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 15 i april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved  annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsens senest den 15. februar.

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer

 8  Eventuelt