Ordinær Generalforsamling i Leestrup Vandværk a.m.b.a. den 11. april 2018 kl. 19.00 i Magasinet.

 

Som noget nyt var interesserede inviteret til spisning, bestående af biksemad + øl og vand, 1 time før mødets begyndelse. Bespisningen havde trukket nogle flere mennesker af huse end ellers set ved de foregående generalforsamlinger. Der var mødt omkring 20 mennesker til bespisningen. Maden blev lavet af Anne Jensen og Bent Nygaard bistået af Helle Bolgen.

Til selve generalforsamlingen var af den gamle bestyrelse mødt formand Peter Wollesen, bestyrelsesmedlem Frederik Jensen og bestyrelsesmedlem Robert Green samt suppleant/vandværksansvarlig Bjarne Kristensen. Kasserer Hanne Sørensen var fraværende p.g.a. af alvorlig sygdom og blev vikarieret af tidligere formand Peter Kaspersen. Næstformand Michael Uth mødte ikke op.

1: Valg af dirigent og stemmetællere.

Frederik Jensen blev foreslået og efterfølgende valgt som dirigent. Der blev ikke valgt stemmetællere.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen lovligt indvarslet ved annoncering i lokalavis og på vandværkets hjemmeside.

2: Formandens beretning.

Formanden fremlagde sin beretning, der efterfølgende blev godkendt. Beretningen vedlægges som bilag.

3: Godkendelse af regnskab for 2017.

Stedfortræder for kasserer Hanne Kastberg Sørensen, Peter Kaspersen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Efterfølgende blev budget for 2018 fremlagt. budgettet blev godkendt.

Regnskabsoversigt og budget vedlægges som bilag.

 

4: Godkendelse af takstblad for 2017.

Takstblad for 2017 blev godkendt uden ændringer.

5: Indkomne forslag.

Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag.

6: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kasserer Hanne Kastberg Sørensen var på valg, og havde på forhånd meddelt, at hun ikke ønskede genvalg. Næstformand Michael Uth var ligeledes på valg og havde også meddelt at han ikke ønskede genvalg.

Jan Stenager Hansen og Niels Torpenholt Jørgensen havde på forhånd meddelt, at de var villige til at træde ind i bestyrelsen. De blev begge valgt ind uden modkandidater.

7: Valg af suppleant.

Bjarne Kristensen blev genvalgt som suppleant.

8: Eventuelt.

Formanden sagde tak for samarbejdet i det forgangne år i bestyrelsen og havde en vingave med til Jørgen Sørensen for hans indsats med at indhente manglende måler aflæsning i begyndelsen af januar.

Overskydende drikkevarer blev doneret til Leestrup Bylaug, som en tak for at huse generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.