Formandens beretning – Generalforsamling 2018

 

 

 

Status på renovering af vandværk og boringer

 

Bestyrelsen har vurderet, at efter, at der er blevet lavet en frekvensstyring af boringerne og der tages mindst muligt fra den lille boring er vi nået i mål i denne omgang med en renovering af vandværk og boringer. Frekvensstyringen har afværget en masse start/stop samt trykstød. Frekvensstyring sikrer også et lavt strømforbrug. Indvindingen reguleres ind i forhold til forbruget, hvilket gør at vi kan sprede produktionen mere over døgnet, som også vil være med til at skåne boringerne.

 

Bestyrelsen er i gang med en vurdering af de forskellige former for blødgøring af det vand vi sender ud. Blødere vand skulle give forbrugerne en besparelse på sæbe og minimere sliddet / tilkalkning af installationer. Nye undersøgelser har dog vist at besparelsen ikke er så høj som tidligere antaget (fra ca. 6 kr. til kun ca. 2 kr. pr m³). Måske kan blødere vand afhjælpe tilstopning ved målerne.

 

Lovgivningsmæssigt er vi forpligtiget til at udskifte eller stikprøve vandmålerne til næste år. Hvilken model vi vælger skal den nye bestyrelse tage stilling til.

 

Samarbejde med Vandteknik

 

Samarbejdet med Vandteknik har været godt og vi føler at vi får en kompetent og faglig god service. Efter at renoveringen af vandværket er til ende bragt har vi indgået en aftale om, at Vandteknik besøger vandværket hver anden måned, for at gennemgå anlægget i løbet af et par timer. I løbet af gennemgangen bør Vandteknik justere værket til optimal drift, og lave mindre reparationer/udskiftninger. Større reparationer skal godkendes inden udførelse. Det er aftalt imellem Vandteknik og værkets driftsansvarlige, hvem der gør hvad.

 

Status på ledningsnettet

 

I det forgangne år har der været 2 ledningsbrud. Det ene skyldes en fejl ved installation af målerbrønd og det andet en tæring i et T-stykke. Omkostningerne var ikke særlig bekostelige. Det er så spørgesmålet om vore ledninger generelt set er så dårlige, som vi har gået og sagt.

 

Vi har forespurgt firmaet der skal nedlægge fiberkabler, om vi kunne samarbejde om samtidig at erstatte vandledninger på nogle strækninger. Det kan desværre ikke lade sig gøre da fiber kun bliver gravet 50 cm. i jorden, hvor vandrørene skal ned i frostfri dybde.

 

 

 

 

 

Forsyningssikkerhed

 

Hvis vi skulle komme i den situation, at vi ikke kan pumpe vand fra vore boringer, så har vi ikke anden mulighed end at købe os til en forsyning med tankvogne. En forsyning fra et andet værk via en ringforbindelse vil være bekosteligt, og her skal vi sikre os, at en samarbejdspartner har tilstrækkeligt med kapacitet og kvalitet.

 

Samarbejde med andre vandværker

 

Leestrup Vandværk har i de senere år haft kontakter ude for at samarbejde med nabo værker. Det har hidtil ikke udmøntet sig i noget konkret. For et ½ års tid siden lagde Leestrup Vandværk en opfordring op på Vandråd Faxe hjemmeside om at organisere samarbejder vandværker imellem. Det har hidtil ikke givet resultat, men det er vanskeligt at tro, at dette opråb bliver tiet ihjel.

 

Men hvorfor i det hele taget et samarbejde?

 

1. Vanskeligt at få folk til at deltage aktivt i foreningen, med den konsekvens at bestyrelsesarbejdet hænger på nogle fås skuldre. 2. Der kommer flere komplekse opgaver til bestyrelsen, som bestyrelsen ikke altid har tilstrækkeligt kompetence til at løse. 3. Vedligeholdelse af værket og specielt ledningsnettet halter bag efter p.g.a. utilstrækkeligt med finansielle ressourcer. 4. Mulighed for at samarbejde om forsynings sikkerhed

 

Vandkvalitet

 

Der har ikke været de store problemer med vandkvaliteten, men ved seneste prøve har der været et forhøjet nitrit tal. Dette problem håndteres af Vandteknik ved at justere på gennemløb i filtrene. Ved den sidste prøve er der bestilt analyse for 1,2,4-triazol. Resultatet afventes, men vi tror fuldt og fast på at den vil være negativ.

 

Krav til bestyrelsesarbejde

 

Værkets indvindingstilladelse udløb i jan 2017. En fornyet ansøgning er fremsendt i feb. 2018

 

At vand ikke længere bare er vand, men er en fødevare gør, at der kommer flere og flere krav til værket. Nogle af disse krav er tidskrævende, så samarbejde med andre værker kunne helt sikkert være en fordel.

 

Indsamling af data på produktionen har hidtil ikke levet op til et stade, så det kunne blive et effektivt styrings- og problem opdagelses værktøj. I det forgangne år har der været et stort spild af vand, som først er kommet til vores kendskab ved årsopgørelsen. Det er bare ikke godt nok, hvorfor et nyt system er sat i værk med en ansvarlig i bestyrelsen.

 

Takstbladet trænger til en kritisk gennemgang, som den nye bestyrelse forhåbentligt kan finde tid og kræfter til.

 

 

 

Spørgeundersøgelse

 

I indeværende år har vi lavet en spørge-undersøgelse vedrørende kvaliteten af det leverede vand og finansiering af omkostninger. Desværre er der kun 26% af jer medlemmer, der har svaret, men de svar vi har fået viser:

 

  • Lige ved halvdelen har oplevet, at vand tilførslen har været afbrudt en enkelt gang, og nogle få flere gange. Disse nedbrud beklager bestyrelsen, men desværre er anlægget sårbart ved tekniske problemer. Tekniske problemer søges imødegået ved et effektivt service program.

  • Omkring to tredjedele af besvarelserne siger at man modtager rent og klart vand. Den sidste tredjedel siger at de modtager vand, der er fra lettere misfarvet til stærkt misfarvet og grumset. Det er bestyrelsen bekendt hvilke strækninger af ledningsnettet der er problematiske, og det er disse ledningsstrækninger, der først vil blive renoverede, når de finansielle ressourcer er til det.

  • Generelt er der et fint tryk på ledningsnettet, men de samme ledningsstrækninger, hvor der er problemer med misfarvninger, har også problemer med at holde et acceptabelt tryk. Vi kan desværre ikke bare sætte trykket op, da det vil give ledningsbrud. Igen er løsningen en renovering af ledningsnettet, som må vente til de finansielle ressourcer er til det.

  • Besvarelserne siger at medlemmerne generelt er indforståede med en forhøjelse af priserne eller at der optages lån til at forbedre vandværket inklusiv ledningsnettet.

 

Slutteligt vil jeg gerne sige mange tak til de andre bestyrelsesmedlemmer og suppleant for samarbejdet i det forgangne år.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Wollesen