Velkommen til vores hjemmeside

Referat af Ordinær generalforsamling

i Leestrup vandværk torsdag d. 13. april 2023 kl. 19.00 i Bylauget


1. Valg af dirigent og stemmetællere


Peter Kaspersen blev valgt til dirigent, der blev ikke valgt stemmetællere.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, med omdeling af indkaldelse til samtlige medlemmer.

Der var 9 fremmødte til generalforsamlingen


2. Formandens beretning

 (indsat)


Året 2022 har for vandværkets vedkommende været et roligt driftsår, uden de store udfordringer.

Vi har købt og distribueret 12.000 m3 vand, de vandprøver der er udtaget, har vist vand af høj kvalitet, der har holdt sig inden for de angivne grænseværdier.

Vi har haft et par nedlukninger af vandforsyningen pga. reparationer hos Kongsted vandværk, og det var ikke alle vores forbrugere der oplevede mangel på vand, da der er en stor mængde vand i forsyningsledningen fra Kongsted

Vi har ikke selv haft brud på vores ledningsnet i 2022. 

Bestyrelsen har arbejdet på at få lavet en aftale med Kongsted vandværk om at sammenlægge vandværkerne, med Kongsted vandværk som det fortsættende selskab. Mere om det under pkt. 5 på dagsordenen.

Regnskabskontor og kasserer har haft et stort arbejde med at få styr på regnskabet pga. fejl i opkrævninger fra vores tidligere regnskabskontor. Der er nu ved at være styr på det igen. 

Vi har i 2022 fået et nyt medlem af foreningen så vi nu er 101 medlemmer.

Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde, og ikke mindst tak til Bjarne for det praktiske arbejde.


Formandens beretning blev godkendt


3. Godkendelse af regnskab


Kassereren gennemgik regnskabet, og regnskabet blev godkendt


4. Godkendelse af budget og takstblad


Kassereren gennemgik budgettet og taksbladet.


I forbindelse med henvendelser fra ejendomsmæglere vedr. oplysninger om økonomiske forhold omkring vandværket, blev det besluttet at tilføje en særafgift:

Gebyr til mægler og advokat ved oplysninger i forbindelse med ejendomssalg en fast afgift på kr. 2000,- samt timepris på forbrugte timer fra regnskabskontor (pt. omkring 700,- kr/time.)

Budget og takstblad blev herefter godkendt.


5. Information om kommende nedlæggelse af Leestrup vandværk og sammenlægning med Kongsted vandværk pr. 1. januar 2024


Elo orienterede om det arbejde og den aftale vi har lavet i fællesskab med Kongsted vandværk.

For ar at udligne de økonomiske forskelle vandværkerne imellem, skal Leestrup vandværks forbrugere i en årrække betale samme m3 pris og faste bidrag som vi har nu. 

Vi har lavet en beregningsmodel hvor statustallene for 2023 regnskaberne skal indsættes. 

Resultatet vil angive en årrække hvor vi i Leestrup skal betale det vi plejer og lidt afhængig af status på 2023 regnskabet vil vi skulle det i en 10 til 12-årig periode. Derefter vil vi have samme takster som Kongsted, som er noget lavere end vores.

Aftalen er i øjeblikket til gennemsyn hos juristerne i Danske vandværker. 

Der var tilfredshed med metoden og planen for at købe os ind i Kongsted vandværk.


6. Behandling af indkomne forslag


Der var ikke indkommet forslag


7. Valg til bestyrelsen


På valg er:

Elo Svanebjerg, Robert Green, Flemming Lund

Alle 3 var villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater.


8. Valg af suppleant


Bjarne Kristensen blev foreslået og valgt


9. Eventuelt


Bjarne fortalte at han mente det var 25 år siden man begyndte at tale om at lave ringforbindelser og evt. lave sammenlægning med andre vandværker, og nu ser det endeligt ud til at lykkes.

Jan fortalte hans farfar var den første formand for vandværket og at han nu muligvis kan komme til at være den sidste.


Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.30 af dirigenten, som takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for et veludført hverv.

Ref. Jan Hansen

 


Indkaldelse til

Generalforsamling i Leestrup vandværk

Torsdag. d. 13. april 2023

 

Der afholdes generalforsamling i Leestrup vandværk, torsdag d. 13. april 2023 kl. 19.00 i

Bylauget, Saksholmvej 36, 4733 Tappernøje.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Godkendelse af budget og takstblad
 5. Information om kommende nedlæggelse af Leestrup vandværk og sammenlægning med Kongsted vandværk pr. 1 januar 2024
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  På valg er:

  Elo Svanebjerg

  Robert Green

  Flemming Lund

  (Alle 3 tager imod genvalg)

 8. Valg af Suppleant
 9. Eventuelt

 

Den nye bestyrelse afholder konstitueringsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Mvh. Bestyrelsen


 


 

 
Referat af ordinær generalforsamling

 i Leestrup vandværk torsdag d. 7. april 2022

Kl. 19.00

Mødested: Bylauget

 

1.       Valg af dirigent og Stemmetællere

Peter Kaspersen blev valgt til dirigent, der blev ikke valgt stemmetællere.

Peter kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Der var 15 fremmødte til generalforsamlingen.

 

2.       Formandens beretning

(Beretning indsat)

Efter nogle krævende år for bestyrelsen i Leestrup vandværk, pga. etablering af ny forsyningsledning fra Kongsted samt nedlæggelse af vandværk, og salg af vandværksbygning og boringsgrund, har det forløbne år været knapt så krævende.

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder og denne beretning vil også afspejle det lavere aktivitetsniveau.

Vi har skiftet regnskabskontor, da vi har haft store udfordringer med Østdansk.

I forbindelse med udsendelsen af opgørelse fra 2020 samt aconto opkrævningerne fra 2021, var der fejl i aconto opkrævningen. I stedet for at dele opkrævningen i 2 blev der opkrævet for hele året, og det faste bidrag blev kun halvdelen opkrævet.

Vi skiftede derfor til Agrovi, og det viste sig efterfølgende at der også var fejl i afgift og moms indberetningerne, hvilket var ved at koste os 61.000 kr.

Vi havde et møde efterfølgende med Østdansk, hvor vi gav udtryk for vores utilfredshed og begrundede vores skift til Agrovi.

Vi fik i den forbindelse reduceret vores regning hos Østdansk til knapt 1/3 del.

Vi har haft nogle brud på ledningsnettet, særligt i forbindelse med etableringen af Baltic Pipe, hvor de er kommet til at grave vores ledninger over da de gravede gasledningen ned. Disse brud har været uden omkostning for os, da Baltic Pipe har betalt.

Vi har fået et nyt medlem på Saksholmvej, så vi er nu 100 medlemmer af foreningen.

Vi skal stadig tage analyser af vandet, selv om Kongsted vandværk også tager analyser, det kan virke lidt skørt da det jo er det samme vand. De vandprøver der er taget, lever fuldt op til de kriterier der er for drikkevand, både her og i Kongsted.

Leestrup vandværk er underlagt et regulativ for Faxe kommune, som Faxe vandråd har udformet i 2016. Faxe vandråd har været underdrejet i de sidste år og derfor har det ikke været muligt at få opdateret og tilrettet regulativet.

Vi har i bestyrelsen lavet vores eget regulativ som vi har til godkendelse i Faxe kommune.

I december omdelte vi en informationsskrivelse til samtlige medlemmer, hvor vi skrev at fremtidig information vil være på mail, og man kunne tilmelde sig en mail liste hvis det havde interesse.

Vi har fået 4 tilbagemeldinger fra medlemmer der ønsker information fra vandværket, derudover informerer vi selvfølgelig på vores hjemmeside og på bylaugets facebookside ved ledningsbrud og lign.

Jeg vil afslutte med at sige tak til bestyrelsen og ikke mindst Bjarne, for indsatsen i det forløbne år.

 

Kommentarer til formandens beretning:

Søren Bak kunne berette at han stadig havde haft problemer med afregningen, men at dette var løst direkte med Agrovi. Bestyrelsen opfordrer til at kassereren informeres hvis der opleves problemer med afregning, så bestyrelsen bliver gjort opmærksom på dette.

Der var ikke yderligere kommentarer.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3.       Fremlæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet for 2021:

Regnskabet er opstillet som et foreningsregnskab for vandværker, der er genereret et overskud efter afdrag på lån på ca 52.000 kr i 2021. Vi har et indestående i banken på 1.010.881 kr og en prioritetsgæld for etablering af ny vandledning til Kongsted på 1.478.774 kr.

Overskuddet opspares til investering af nye vandledninger gennem Leestrup by.

 

Kommentar til regnskabet, bestyrelsen vil undersøge muligheden for at investere frie midler i sikre investeringer evt. statsobligationer for at undgå negative renter, samt begrænse risiko ved ikke at overskride max sikret indestående på 750.000 i et pengeinstitut. Evt kan indestående opdeles i to pengeinstitutter. Der var opbakning fra generalforsamlingen til at bestyrelsen finder en løsning.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4.       Godkendelse af budget og takstblad:

Takster er uændret fra sidste år.

Budget og takster blev godkendt.

5.       Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

 

6.       Valg af bestyrelses medlemmer:

På valg var:

Jan Stenager Hansen

Niels Torbenholt

Begge blev genvalgt.

 

7.       Valg af suppleant:

Bjarne Kristensen blev genvalgt.

 

8.       Eventuelt:

Der er periodisk problemer med vandtryk på Mosebøllevej 12, Bjarne vil rense filtre og undersøge om der skal justeres på reduktionsventil for at opnå højere tryk.

På nogle ejendomme i Leestrup by opleves det at der er meget grus/filter materiale i filtre, rør og ventiler. Vi mener dette skyldes ombygningen af ledningssystemet til forsyning fra Kongsted. Ejendomme der forsynes direkte fra den nye ledning, har ingen problemer med partikler i vandet, så vi forventer at de gamle rør bliver skyllet rene med tiden.

 

Søren Bak roste denne og den tidligere bestyrelses arbejde med at blive tilsluttet Kongsted vandværk.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet 19.45 af dirigenten.

Referent: Elo Svanebjerg

Information fra Leestrup Vandværk for året 2021/22

 

 

Bestyrelse:

 • Formand:   Jan Hansen, Skovholmvej 10, 4733 Tappernøje tlf: 40 38 53 45
 • Næstformand:   Elo Svanebjerg, Leestrup Byvej 14, 4733 Tappernøje tlf. 22 60 21 80
 • Kasserer:   Robert Green, Leestrup Skovvej 15, 4640 Faxe tlf: 61 26 19 91
 • Bestyrelsesmedlem:   Niels Torpenholt Jørgensen, Saksholmvej 37, 4733 Tappernøje tlf 20 89 70 24
 • Bestyrelsesmedlem:   Flemming Lund, Leestrupvej 26, 4683 Rønnede tlf. 51 81 40 09
 • Suppleant:   Bjarne Kristensen, Leestrup Skovvej 20, 4733 Tappernøje tlf. 30 40 40 55
 • Driftansvarlig:   Bjarne Kristensen tlf. 30 40 40 55

Drift:

Leestrup vandværks boringer og bygning er solgt, og vi køber vores vand fra Kongsted vandværk.

I den forbindelse har vi anlagt en forsyningsledning fra Eskildstrup til Leestrup, hvor ejendommene på Saksholmvej er blevet direkte tilsluttet den nye forsyningsledning.

 

Vandkvalitet

Kongsted vandværk står for de boringsrelaterede vandprøver, og vi får taget 2 ledningsrelaterede prøver årligt.

Kvaliteten af vores vand er i top, og der er ikke fundet spor af pesticider eller lignende i nogle prøver 

 

Økonomi:

Vi har haft store problemer med vores regnskabskontor, der står for betaling af regninger, udsendelse af opkrævning til forbrugere mm.

Normalt opkræves bidraget for vand 2 gange årligt, med regulering for faktisk forbrug i marts.

I marts 2021 modtag alle en årsafregning fra 2020 samt aconto opkrævning for hele året 2021 på forbruget og kun halvdelen af den faste afgift.

Det er stærkt utilfredsstillende og vi beklager de gener det har givet.

Der har også været fejl i moms/ afgift betaling og indberetninger og bestyrelsen har derfor besluttet at skifte regnskabskontor. I august måned skiftede fra Østdansk til Agrovi, der nu er ved at få styr på det.

I bør derfor være opmærksomme på at årsopgørelsen der kommer først i det nye år, kan variere noget fra normalen, alt afhængigt af hvad I er blevet opkrævet og har betalt i 2021.

 

Information:

Øvrig information; referat af generalforsamling, takstblad, vedtægter mm. kan findes på hjemmesiden:

www.leestrupvand.dkI tilfælde af ledningsbrud, lukning af vand mm. informerer vi via hjemmesiden og på Leestrup bylaugs facebook side.

Hvis I ønsker information direkte på mail, kan I tilmelde Jer mail liste, ved at sende en mail til formand@leestrupvand.dk , med oplysning om navn og adresse.

Fremadrettet vil informationen fra vandværket foregå via ovennævnte.

 

Med venlig hilsen

Leestrup vandværks bestyrelse

 

Del siden