Referat af ordinær generalforsamling i Leestrup vandværk

torsdag d. 10. juni 2021 i Magasinet

 

Formand Peter Wollesen bød velkommen til generalforsamlingen, og oplyste at årsagen til den sene afholdelse af generalforsamlingen, var pga. covid-19, og de deraf afledte begrænsninger vedr. forsamlingsforbud.

  1. Bent Nygaard blev foreslået og valgt som dirigent.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter gav han ordet til formanden til formandens beretning

 

  1. 2.       Formandens beretning – Generalforsamling 2021

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejdet i det forgangne år har krævet meget og det skyldes især anlæggelsen af den nye ledning til Eskilstrup. Det er ikke selve arbejdet men alle de administrative opgaver der følger med, så som tilbudsgivning, godkendelser, aftaler med lodsejere, optagelse af kredit/lån, tilsyn med arbejdet, koordinering vedrørende tilslutning af stikledninger og endelig afhændelse af vore gamle produktions faciliteter. Der har også været udfordringer med regnskabskontoret.

Bestyrelsesarbejdet udføres af frivillige, som får et meget beskedent honorar til dækning af direkte udgifter. I andre større vandværker betaler man et honorar for bestyrelsesarbejdet, men det er der ikke økonomi til i vores lille forening. Arbejdet i en velfungerende bestyrelse kræver en del af bestyrelsesmedlemmerne, for at være klædt på, til at tage de rigtige beslutninger, og kompleksiteten i at drive et vandværk stiger hele tiden med nye regler og forordninger. Det er generelt vanskeligt at få medlemmer til at træde ind i bestyrelsen, hvorfor målsætningen over tid er, at Leestrup Vandværk overtages af Kongsted Vandværk.

For mit eget vedkommende mener jeg til fulde at have bidraget til fællesskabet med den tid jeg har siddet i bestyrelsen, hvorfor jeg overlader pladsen til en anden. Jeg håber medlemmerne af vandværket fremover vil værdsætte det arbejde som udføres af den siddende bestyrelse.

Det er kommet bestyrelsen til kende, at nogle af vore målere sidder i gamle brønde som burde have været behørigt lukkede. Denne viden kan bestyrelsen ikke frasige sig når vi over de næste år skal ud for at skifte målere. Dette en meget direkte opfordring til berørte medlemmer om at få orden i tingene inden måler udskiftningerne finder sted.

Drift af vandværk og boringer

Kort tid før jul i 2020 begyndte vi at få vand fra Kongsted Vandværk og vi kunne lukke for vores vandværk og boringer. Vandværket havde dog kørt upåklageligt lige til det sidste. I regnskabsåret 2021 vil der stadig være tal relateret til omlægningen idet tilkoblingen af stikledninger på Saksholmvej og afhændelse af vandværk og boringerne først har fundet sted i 2021.

Status på ledningsnettet

Med en fornyelse af Saksholm ledningen ændrer jo ikke noget på det øvrige ledningsnet, som visse steder trænger til fornyelse. Ledningen på Stavnstrupvej er blevet delt i to, så der nu er en øst- og en vest gående streng fra Saksholmvej. Vi har nu tre punkter hvor vi kan måle vandforbruget: Ved pumpestation i Eskilstrup (som er digitalt overvåget) og på henholdsvis den østlige – og den vestlige streng af Stavnstrupvej ledningen. Distributionen af vand foregår udelukkende via det vandtryk vandet kommer med fra Eskilstrup, og vi distribuerer således vandet uden strømforbrug.

Vandkvalitet

Vi havde en forventning om at prøve udtagninger efter at Leestrup Vandværk er blevet et rent distributionsværk ville blive skåret betydeligt ned. Det skete dog ikke hvorfor bestyrelsen måtte tage en armbøjning med kommunen. Det gav pote og vi kan nu se frem til at bruge betydeligt færre penge på den konto.

Idet vi nu modtager vand fra Eskilstrup har vi ikke længere problemet med at der kommer fint sand med vandet fra de nu nedlagte boringer, men de urenheder der allerede ligger i vandrørene kan vi ikke umiddelbart gøre noget ved.

Vand distribueret

Nøgletallene for værket er som følger:


2018

2019

2020*

Vand faktureret, m³

12.549

11.233

Ca. 11950

El forbrug pr m³ vand fra værk

1,77 Kwh

1,96 Kwh


Bemærk *: En ubetydelig del af vandet i 2020 kom fra Eskilstrup og dermed uden el-forbrug. Regnskabskontoret mangler d.d. at informere om forbruget hus et af medlemmerne.

  • Økonomi

For at finansiere tilslutningsledningen til Eskilstrup har vi fået en kredit på 1,6 mill. kr. i Kommune Kredit som pr. 1. marts er konverteret til et 10-årigt lån med en rentesats på -0,22 p.a. Det indebærer at der en god kassebeholdning til at finansiere kommende udgifter.

Desværre blev vores sagsbehandler på regnskabskontoret syg og stedfortræderen viste sig ikke at leve op til vore forventninger. Det har givet en del ekstra arbejde i bestyrelsesarbejdet. Vi er i skrivende stund ikke på det rene med hvad dette kommer til at betyde økonomisk, men vi vil selvfølgelig ikke betale for noget vi ikke modtager eller er tilfredse med.

Problemet med regnskabskontoret har også betydet, at der er udsendt forkerte opkrævninger i begyndelsen af dette år. Fejlene vil blive indregnet i senere afregninger.

For nyligt har højesteret stadfæstet at vandforsyninger gerne må opkræve et fast driftsbidrag for boligenheder, hvor der ikke er etableret en vandmåler ejet af vandforsyningen. At indføre dette har ikke været på tale i bestyrelsen hidtil, men er en mulighed, hvis der kommer en skævvridning for betaling medlemmerne imellem.

Fremtiden

  • Økonomien ser meget betryggende ud for de næste mange år. Eneste joker er evt. ledningsbrud, som måtte komme. I 2022 skal alle vandmålere udskiftes men det er en overkommelig opgave. På noget længere sigt er tanken, at Leestrup Vandværk skal indlemmes i Kongsted Vandværk, men Kongsted Vandværk er noget forbeholden, idet man frygter at købe katten i sækken – forstået på den måde, at de ikke har tillid til ledningsnettet i Leestrup by og ledningsnettet ud af Leestrupvej. Vedrørende ledningsnettet i Leestrup by burde indbyggerne i byen overveje, om en samlet løsning for kloakering og fornyelse af vand ledningsnettet ikke ville være en god og økonomisk løsning.

Afslutning

Som tidligere nævnt trækker jeg mig fra bestyrelsesarbejdet og ser tilbage på et arbejde med at gøre vandforsyningen i Leestrup fremtids holdbar både fysisk men også økonomisk, dog med den tilføjelse, at der som tidligere nævnt udestår nogle investeringsopgaver.

Det er et arbejde der startede længe før min tid i bestyrelsen, og kun har været muligt med indsatsen fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dem vil jeg hermed gerne sige mange tak til.

Med venlig hilsen

Peter Wollesen

 

Herefter blev der åbnet for spørgsmål og kommentarer til beretningen:

Der blev spurgt til om måler placeret i hus skulle flyttes ud i målerbrønd nu, og svaret var at vi afventer en evt. udskiftning af hovedledning igennem Leestrup by.

Bestyrelsen blev takket for det store arbejde med omlægning af forsyningsledningen fra Kongsted vandværk og at det var dejligt at det nu endelig er lykkedes at få den gamle plan realiseret.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

 

Kassereren gennemgik regnskabet

Der har været store udfordringer med regnskabskontoret, både med bogføring og udsendelse af regninger til medlemmerne, pga. udskiftning af personale hos regnskabskontoret. Der er nogle fejl i konteringen, men slutresultatet burde være korrekt.

 

Regnskabet blev godkendt

 

Kassereren gennemgik budgettet for 2022

 

Budget og takstblad blev godkendt.

 

Regnskabet for den nye ledning til Kongsted vandværk blev gennemgået af formanden

 

Der var ingen indkomne forslag

 

Valg til bestyrelsen

 

Peter Wollesen, Frederik Jensen og Robert Green var på valg.

Peter og Frederik ønskede ikke genvalg.

 

Robert Green blev genvalgt

Flemming Lund og Elo Svanebjerg blev foreslået og valgt.

 

  1. Bjarne Kristensen blev foreslået og genvalgt

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet kl. 19.47

Herefter takkede den afgående formand dirigenten for veludført arbejde og bad den nye betyrelse om at sætte sig sammen og konstituere sig.

 

 

 

Leestrup d. 10. juni 2021

Ref. Jan Stenager Hansen

 

_____________________________________

 

 

Dirigent Bent Nygaard

 

_____________________________________

Del siden