Formandens beretning – Generalforsamling 2019

Kommunikation med medlemmer

Bestyrelsen har i en årrække kommunikeret med medlemmer via mail, men listen over mailadresser er efterhånden så mangelfuld, at den ikke længere er et værktøj, der kan anvendes. At opdatere listen har vist sig at være særdeles vanskelig og tidskrævende. Derfor er det blevet besluttet, at kommunikation fremover bliver ved udsendelse af informations skrivelser. Hvis der ikke er noget ekstra ordinært, bliver det en gang årligt.

Drift af vandværk og boringer

Driften af vandværk og boringer har været upåklageligt i det forgangne år. Det har bevirket at bestyrelsen har skåret ned på service tjek udført af Vandteknik til et besøg hver anden måned. Det har også afspejlet sig i regnskabet.

En indsats for blødgøring af det vand vi sender ud har stået stille. Det skyldes, at fokus for bestyrelsen har været, at der var udsigt til at omlægge driften af vandforsyningen (salg af boringer og køb af vand fra nabo vandværk). Salget af boringerne lykkedes ikke til en fornuftig pris, og derfor er ideen foreløbigt skrottet. På længere sigt arbejdes der fortsat med at købe vand fra et nabovandværk. Hvorfor nu det? Jo, vi er et lille vandværk, hvor de faste omkostninger procentuelt stiger, f.eks. stiger udgifterne til vandprøver markant. Vi har et stort ledningsnet at servicere, og ikke mindst er det arbejde der skal ydes i bestyrelsen tiltagende i en grad, at det bliver meget vanskeligt at finde frivillige kræfter til dette. I forlængelse af dette er der indkommet et forslag om at etablere en ledning fra Eskildstrup for at købe vand fra Kongsted Vandværk.

Vi har fået en ny vandprøve udtagnings plan for de næste 4 år (2019-2022). Den indeholder krav om, at der prøves for et betydeligt større antal pesticid rester. Et tilbud på udtagning og afprøvning (uden ekstra prøver) giver en extra udgift pr. år på ca. 10.000 kroner, som vil afspejle sig direkte i de kommende års bundlinje.

Lovgivningsmæssigt var vi sidste år forpligtiget til at udskifte eller teste vandmålerne hvert 6. år, men lovgivningen er ændret. Nu kan der gå 9 år før vi er forpligtigede til at teste / udskifte vore vandmålere. Denne forlængelse vil vi udnytte til at spare penge og være bedre påklædte til at tage den rette beslutning.

Status på ledningsnettet

I det forgangne år har vi været forskånet for større ledningsbrud. Dette resultat sammenholdt med meget få brud set over en længere periode får bestyrelsen til at vurdere, at vores ledningsnet nok ikke er så dårligt, som hidtil antaget.

Vandkvalitet

Der har ikke været problemer med vandkvaliteten i det forgangne år. I prøver i 2018 for pesticider (33), chlorbrinter (2) og kulbrinter (7) har der ikke været spor i nogen af dem. Fra årsskiftet 2018/2019 er vandværket blevet pålagt et nyt prøve udtagningsprogram, som inkluderer prøver på et bredt spektrum af pesticid rester. Dette højner yderligere sikkerheden for at vi leverer godt drikkevand.

Vandproduktion

I løbet af året fik vi en ny indvindingstilladelse på 30 år der udløber 2048.

Indsamling af data på produktionen er blevet væsentligt højnet. Nøgletallene for værket er som følger:


2016

2017

2018

Vand faktureret, m³

12.454

11.595

12.549

El forbrug pr m³ vand fra værk

2,53 Kwh

1,75 Kwh

1,77 Kwh

Slutteligt vil jeg gerne sige mange tak til de andre bestyrelsesmedlemmer og suppleant for samarbejdet i det forgangne år.

Med venlig hilsen

Peter Wollesen

Del siden